برگزاری نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پا تان برای مقابله با

مطلب و یا خبر برگزاری نشست سه جانبه ایران، افغانستان و پا تان برای مقابله با از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دوازدهمین نشست کارشناسان ارشد ابتکار سه جانبه ایران، افغانستان و پا تان برای مقابله با در وین برگزار شد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها