آنها که خواب می بینند!

مطلب و یا خبر آنها که خواب می بینند! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
پیروزی مهم و شکوهمند نیروهای مقاومت بر اَبَر پروژه در منطقه یعنی جریان وحشی و تکفیری ، می تواند و باید مبنای تجدیدنظر در بسیاری از روش ها، رفتارها و را ارها باشد.

اطلاعات