سجده سهو برای سلام بی جا

مطلب و یا خبر سجده سهو برای سلام بی جا از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اگر سلام دوم یا سوم را گفته، بنابر احتیاط واجب باید دو سجده سهو نماید.

اطلاعات

آخرین جستجو ها