برنامه ریزی «کمیته ای » برای پرونده بابک زنجانی/ اتهام زنی به نهادهای انقل در دستورکار

مطلب و یا خبر برنامه ریزی «کمیته ای » برای پرونده بابک زنجانی/ اتهام زنی به نهادهای انقل در دستورکار از سایت مشرق نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بر اساس طرح اتاق فکر یک جریان خاص، قرار است پرونده بابک زنجانی و را ارهای مختلف استفاده از آن در فضای انتخابات بررسی و مورد بهره برداری قرار گیرد.

آخرین جستجو ها