برخورد با اراذل و اوباش در اولویت برنامه های نیروی انتظامی استان کرمانشاه قرار دارد

مطلب و یا خبر برخورد با اراذل و اوباش در اولویت برنامه های نیروی انتظامی استان کرمانشاه قرار دارد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: برخورد با شرارت و اراذل و اوباش برای سومین سال متوالی در اولویت برنامه های نیروی انتظامی استان کرمانشاه قرار دارد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها