گلایه نین سلاله از آب شرب آلوده +

مطلب و یا خبر گلایه نین سلاله از آب شرب آلوده + از سایت باشگاه خبرنگاران جوان به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ی از رودخانه آلوده در روستای سلاله شهرستان گرمی را مشاهده می نمایید.