رئیس دفتر معظم انقلاب: اگر انقلاب پیروز نمی شد معلوم نبود چه بر سر دختران ، پسران ، و مراکز تفریحی ما می آمد/ همه باید گوش به فرمان معظم انقلاب باشند تا انقلاب به سرمنزل مقصود برسد

مطلب و یا خبر رئیس دفتر معظم انقلاب: اگر انقلاب پیروز نمی شد معلوم نبود چه بر سر دختران ، پسران ، و مراکز تفریحی ما می آمد/ همه باید گوش به فرمان معظم انقلاب باشند تا انقلاب به سرمنزل مقصود برسد از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس دفتر معظم انقلاب: اگر در 38 سال پیش این انقلاب پیروز نمی شد امروز از چیز جز نام آن باقی نمی ماند و معلوم نبود که چه بر سر دختران ، پسران ، و مراکز تفریحی ما می آمد. وی تصریح کرد: امروز عامل وحدت جامعه ولی فقیه است ، همه باید گوش به فرمان معظم انقلاب بوده و اطاعت از ایشان را بر خود فرض بدانند تا انقلاب به سرمنزل مقصود خود برسد.

آخرین جستجو ها