رشد و تکامل اجتماعی ک ن در فضاهای عمومی شهر

مطلب و یا خبر رشد و تکامل اجتماعی ک ن در فضاهای عمومی شهر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
فاطمه دانشور: رشد هر فرد تابع عوامل ارثی و شرایط محیطی است. ممکن است عوامل وراثتی پایه و طرح رشد را در وضع معینی قرار دهند، اما محیط، طرح و زمینه آن را دگرگون می سازد.