بازدید هیئت تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون و کشت نیشکر

مطلب و یا خبر بازدید هیئت تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون و کشت نیشکر از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس هیئت تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون از بازدید اعضای هیئت متبوعش از شرکت های کشت نیشکر و کشت و صنعت کارون خبر داد.

اطلاعات