همکاری انگلیسی ها برای ساخت نیروگاه در ایران

مطلب و یا خبر همکاری انگلیسی ها برای ساخت نیروگاه در ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
۵ نیروگاه بزرگ خورشیدی جهان با ظرفیت های تولید برق ۶۴۸ تا ۱۵۴۷ م ات در چین و هند واقع شده اند. اکنون برنامه ریزی ها برای ساخت ششمین نیروگاه بزرگ خورشیدی با ظرفیت ۶۰۰ م ات در ایران در حال انجام است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها