استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلس/ نگران دخ ت هستیم

مطلب و یا خبر استقبال بخش خصوصی از مصوبه گردشگری مجلس/ نگران دخ ت هستیم از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جامعه هتل داران ایران مصوبه مستثنی شدن تاسیسات گردشگری از شمول قانون صنفی را بهترین مصوبه مجلس دانست و گفت: نگرانی ما دخ سازمان میراث فرهنگی در تشکیل تشکل ها است.