بعضی از نسخ خطی کهن شیعی از کشور خارج و معدوم شده است

مطلب و یا خبر بعضی از نسخ خطی کهن شیعی از کشور خارج و معدوم شده است از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
معاون کتابخانه ملی ایران از قاچاق برخی از نسخ بسیار کهن شیعی به خارج از کشور و همچنین معدوم شدن آن ها خبر داد و از این اتفاق اظهار تاسف کرد.