کمیسیون مشترک تضمینهای ارائه شده رامورد توجه قرارداد

مطلب و یا خبر کمیسیون مشترک تضمینهای ارائه شده رامورد توجه قرارداد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دربیانیه کمیسیون مشترک آمده:این کمیسیون تضمینهای ارائه شده مبنی بر اینکه تمدیدقانون ایسا تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی که ایران از آن بهره مند می شود ندارد را موردتوجه قرارداد.

آخرین جستجو ها