کمیسیون مشترک تضمینهای ارائه شده رامورد توجه قرارداد

مطلب و یا خبر کمیسیون مشترک تضمینهای ارائه شده رامورد توجه قرارداد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
دربیانیه کمیسیون مشترک آمده:این کمیسیون تضمینهای ارائه شده مبنی بر اینکه تمدیدقانون ایسا تاثیری بر فرایند رفع تحریم هایی که ایران از آن بهره مند می شود ندارد را موردتوجه قرارداد.