اصرار ترکیه بر تداوم گری در عراق؛ تقویت در دستور کار

مطلب و یا خبر اصرار ترکیه بر تداوم گری در عراق؛ تقویت در دستور کار از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ت ترکیه در حالی بر بقای نظامی فاقد مجوز خود در خاک عراق اصرار می ورزد که تاکنون متحمل ش ت های سنگینی به دلیل همین دست از سیاست های خصمانه خود در منطقه به ویژه در و عراق شده است.