نیروی دریایی تمام فعالیت های عملیاتی در سراسر جهان را متوقف کرد

مطلب و یا خبر نیروی دریایی تمام فعالیت های عملیاتی در سراسر جهان را متوقف کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مقامات یی اعلام د که دستور توقف تمامی فعالیت های عملیاتی در سراسر جهان صادر شده است.

اطلاعات

آخرین جستجو ها