پیغام سران مارسی به وستهام

مطلب و یا خبر پیغام سران مارسی به وستهام از سایت برترینها به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مارسی برای جذب پایت، پیشنهادی 25 میلیون پوندی ارائه کرده است.