علی کریمی و رییس در یک قاب (ع )

مطلب و یا خبر علی کریمی و رییس در یک قاب (ع ) از سایت ورزش 3 به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
در مراسم ترحیم زنده یاد کاظم سیدعلی خانی پیش وتان فوتبال حضور داشتند و برخوردهای جالب توجهی بین آنها رخ داد.