برای ها آسمان اش درست کرده اند/فرد شده تا از مجلس سراتو بگیرد!

مطلب و یا خبر برای ها آسمان اش درست کرده اند/فرد شده تا از مجلس سراتو بگیرد! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
زمانی روبروی مجلس خانه های سازمانی قرار داشت اما این خانه ها را اب د و آسمان اش درست کرده اند تا برای ها دفتر بدهند، می خواهند شکل کمیسیون ها را تغییر دهند و به طور کلی در حال ترویج اشرافی…

اطلاعات