عدم مستندسازی زمین های تی زمینه را برای ورود متصرفان فراهم کرد

مطلب و یا خبر عدم مستندسازی زمین های تی زمینه را برای ورود متصرفان فراهم کرد از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
بندرعباس - معاون قضایی دادستان کل کشور گفت: هر چه ارزش زمین ها افزایش می یابد حرص و ولع متصرفان نیز برای تصرف اراضی ملی بیشتر می شود.

آخرین جستجو ها