آ ین وضعیت ثبت دارایی های ت/٤٠٠ دستگاه اجرایی مستأجرند

مطلب و یا خبر آ ین وضعیت ثبت دارایی های ت/٤٠٠ دستگاه اجرایی مستأجرند از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدیرکل اوراق تی و بهادار با تشریح آ ین وضعیت ثبت دارایی های ت در سامانه سادا گفت: ۴۰۰ دستگاه اجرایی هم اکنون مستاجرند و هر سال به رقم اجاره آنها اضافه می شود.

آخرین جستجو ها