پیمانکاران بومی در اولویت پروژه های نفت و انرژی اتمی

مطلب و یا خبر پیمانکاران بومی در اولویت پروژه های نفت و انرژی اتمی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مجلس در برنامه ششم تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیر تی را مکلف د که در طول اجرای برنامه، در پروژه های خود…