تعیین نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن

مطلب و یا خبر تعیین نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصل از بخش معدن در برنامه ششم را تعیین د.