عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد

مطلب و یا خبر عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری ها قرار می گیرد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
نمایندگان مقرر د تا عوارض چشمه های آب معدنی در اختیار شهرداری ها و دهیاری های همان منطقه قرار گیرد.