روایت مصباحی مقدم از شرط آیت الله هاشمی برای حضور در جلسات جامعه ت /اگر می شد بسیار خوب بود

مطلب و یا خبر روایت مصباحی مقدم از شرط آیت الله هاشمی برای حضور در جلسات جامعه ت /اگر می شد بسیار خوب بود از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
چون یک فاصله چندین و چندساله از عدم حضور او در جلسات اتفاق افتاد من تصور نمی کنم خلایی در جامعه ت مبارز تهران به وجود بیاید.