گذری بر کارنامۀ فکری زنده یاد علی شریعتمداری

مطلب و یا خبر گذری بر کارنامۀ فکری زنده یاد علی شریعتمداری از سایت مهر نیوز به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
شریعتمداری معتقد بود مشکل جامعه ایران ریشه درتربیت و مشکل تربیت ریشه در دانش تربیت دارد، از این رو به موازات کوشش در نهادهای سیاست گذار علم به پژوهش وپرورش دانشجو در این رشته می پردازد.