افزایش قیمت برنج باسماتی در پی لغو ممنوعیت ایران

مطلب و یا خبر افزایش قیمت برنج باسماتی در پی لغو ممنوعیت ایران از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
قیمت های برنج باسماتی به دلیل تقاضا از سوی ایران که اخیرا به ممنوعیت پنج ماهه واردات این غله از هند پایان داده است، رو به افزایش است.