سقف حقوق مدیران و کارکنان مشخص شد

مطلب و یا خبر سقف حقوق مدیران و کارکنان مشخص شد از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


نمایندگان مجلس شورای ی مصوب د که مجموع ناخالص دریافتی حقوق ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان…


آخرین جستجو ها