امنیت، ثبات و وحدت ملی، پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور است

مطلب و یا خبر امنیت، ثبات و وحدت ملی، پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رئیس جمهور امنیت ، ثبات و وحدت ملی را پایه های اصلی برای روند توسعه افغانستان و رفاه مردم این کشور دانست و تاکید کرد: ایران از هیچ تلاشی برای کمک به ملت و ت افغانستان دریغ نخواهدکرد.

اطلاعات

آخرین جستجو ها