سرمایه صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی افزایش می یابد

مطلب و یا خبر سرمایه صندوق های حمایت از توسعه کشاورزی افزایش می یابد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با نظر مجلس سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی افزایش می یابد.

اطلاعات