حقوق واقعی کارگران باید بیش از دو میلیون تومان باشد/ جامعه کارگری، توان دفاع از کارگران در شورای عالی کار را ندارد

مطلب و یا خبر حقوق واقعی کارگران باید بیش از دو میلیون تومان باشد/ جامعه کارگری، توان دفاع از کارگران در شورای عالی کار را ندارد از سایت تابناک به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
روشن است که افزایش حقوق کارگران دارای پیچیدگی های متعددی است که مانند یک معادله چندمجهولی می ماند. در یک سوی معادله، کارگران دستمزدشان کفاف هزینه هایشان را نمی دهد و در سوی دیگر، وضع نابسامان تولید و صنعت و کارفرمایان به ویژه در شرایط رکود تورمی فعلی، اجازه افزایش حقوق ها را نمی دهد.