نیروی انتظامی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را تعطیل می کند

مطلب و یا خبر نیروی انتظامی موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز را تعطیل می کند از سایت همشهری آنلاین به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس، نیروی انتظامی را موظف د موسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز بانک مرکزی را تعطیل کند.

اطلاعات