علی د ردی از تجربه همکاری با ابراهیم حاتمی کیا گفت

مطلب و یا خبر علی د ردی از تجربه همکاری با ابراهیم حاتمی کیا گفت از سایت سیمرغ به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.


علی د ردی از تجربه همکاری با ابراهیم حاتمی کیا گفت و اینکه این کارگردان از تکه تکه های قلبش برای…