تداوم اعتراضات در بغداد و ای جنوبی عراق

مطلب و یا خبر تداوم اعتراضات در بغداد و ای جنوبی عراق از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هزاران نفر از شهروندان عراق در بغداد و ای جنوبی این کشور در اعتراض به شرایط معیشتی، وضعیت خدمات رسانی و وضعیت اشتغال تظاهرات د.عتراضات به شرایط معیشتی و خدمات رسانی در استان های مرکزی و جنوبی عراق…

آخرین جستجو ها