درگیری مسلحانه در محل مخازن نفتی «البریقه» لیبی

مطلب و یا خبر درگیری مسلحانه در محل مخازن نفتی «البریقه» لیبی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
منابع لیبیایی از وقوع درگیری مسلحانه در پشت مخازن نفتی البریقه واقع در طرابلس پایتخت لیبی خبر دادند.