٥٧ شرکت حمل و نقل کالا در اثر تخلفات گسترده تعطیل شدند

مطلب و یا خبر ٥٧ شرکت حمل و نقل کالا در اثر تخلفات گسترده تعطیل شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طی ٤٥ روز گذشته با ٥٧ شرکت متخلف در حوزه حمل و نقل کالا برخورد شده است که نهایتا این شرکت ها تعطیل شدند.