جزئیات درخواست کارگران برای بازنگری در دستمزد ۹۷

مطلب و یا خبر جزئیات درخواست کارگران برای بازنگری در دستمزد ۹۷ از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اقتصادنیوز: نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به دلیل شرایط فعلی اقتصاد کشور طی نامه ای به معاون کار درخواست د حداقل دستمزد امسال کارگران مجددا افزایش یابد.