تغییر ذائقه مسئولین از گفتمان مقاومت به سازش از اقدامات راهبردی دشمن است

مطلب و یا خبر تغییر ذائقه مسئولین از گفتمان مقاومت به سازش از اقدامات راهبردی دشمن است از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
ولی فقیه در تغییر جهت گیری مطالبات، گرایش ها و خواسته مردم و تبدیل آن از خواسته های ارزشی به مطالبات مادی و تغییر ذائقه نخبگان و مسئولین از گفتمان مقاومت به گفتمان سازش را از جمله اقدامات…