اختتامیه دومین کنگره مجامع اعضا، مربیان و مدرسین سازمان دانش آموزی

مطلب و یا خبر اختتامیه دومین کنگره مجامع اعضا، مربیان و مدرسین سازمان دانش آموزی از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
اختتامیه دومین کنگره مجامع اعضا، مربیان و مدرسین سازمان دانش آموزی در اردوگاه باهنر برگزار شد.

اطلاعات