چوب ت لای چرخ تولیدکنندگان محصولات و حجاب

مطلب و یا خبر چوب ت لای چرخ تولیدکنندگان محصولات و حجاب از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مبدع طرح نذر حجاب گفت: به ما اولویت واردات پارچه با ارز تی نمی دهند و به هر نحو چوب لای چرخ تولیدکنندگان عرصه و حجاب می گذارند.