گروگانگیران کودک ۱۰ ساله پس از هفت ساعت دستگیر شدند

مطلب و یا خبر گروگانگیران کودک ۱۰ ساله پس از هفت ساعت دستگیر شدند از سایت عصر ایران به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با بررسی های صورت گرفته در نهایت گروگانگیران و گروگان این پرونده را در خارج از شهر و در یکی از دشت های زراعی شناسایی و دستگیر د.