پدر و مادر تا چه زمانی باید نفقه فرزندان را بپردازد؟ آیت الله مکارم تشریح کرد

مطلب و یا خبر پدر و مادر تا چه زمانی باید نفقه فرزندان را بپردازد؟ آیت الله مکارم تشریح کرد از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
آیت الله مکارم در مورد نفقه پدر و مادر و همچنین نفقه فرزندان گفت: نفقه فرزندان تا وقتی نیاز دارند بر پدر و مادر است، همینطور نفقه پدر و مادر مادامیکه نیاز دارند بر فرزندان است.

آخرین جستجو ها