تماس تلفنی خارجه با بن سلمان

مطلب و یا خبر تماس تلفنی خارجه با بن سلمان از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رسانه های سعودی امروز ادعا د که امور خارجه با ولی عهد سعودی تلفنی گفت وگو کرده است.