ایگواین در صدر ج برترین گ نان کالچو در 5 سال اخیر+ع

مطلب و یا خبر ایگواین در صدر ج برترین گ نان کالچو در 5 سال اخیر+ع از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
هیگواین با 36 گل در فصل 2015/16 برترین گ ن 5 فصل اخیری اسکودتو بوده است.