ضعف تمردان کشور در برابر وج از

مطلب و یا خبر ضعف تمردان کشور در برابر وج از از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
عضو شورای مرکزی مؤتلفه تصریح کرد: اگر تمردان بعد وج حاضر نمی شدند به هر قیمتی را ادامه دهند، خارجه جرأت چنین سخنانی را به خود نمی داد.