خارجه : دیگر مسئولان ایران نمی توانند به واسطه ، ثروت ایجاد کنند

مطلب و یا خبر خارجه : دیگر مسئولان ایران نمی توانند به واسطه ، ثروت ایجاد کنند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امور خارجه بعد از ظهر روز دوشنبه به وقت تهران در جریان سخنرانی خود در بنیاد هریتج، اظهار کرد: دیگر مسئولان ایران نمی توانند به واسطه ، ثروت ایجاد کنند.

اطلاعات