6 و 2 مجلس خواستار رفع توئیتر شدند

مطلب و یا خبر 6 و 2 مجلس خواستار رفع توئیتر شدند از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
رکنا: شش و دو نفر از نمایندگان مجلس عضو کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با ارسال نامه ای برای دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع توئیتر در این کار گروه شدند.

آخرین جستجو ها