نام یک زن در آ ین دستنوشته همه چیز را لو داد + جزییات

مطلب و یا خبر نام یک زن در آ ین دستنوشته همه چیز را لو داد + جزییات از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مرد ۳۶ ساله زمانی که به گرمابه عمومی در ۳۰ متری جی تهران رفته بود، به دلایلی نامعلوم فوت کرد.این در حالی است که از وی دستنوشته ای به جا مانده که عامل مرگش را یک زن آشنا معرفی کرده است.

آخرین جستجو ها