ادعای نقاشی ندارم؛ گاهی شعر هم می گویم

مطلب و یا خبر ادعای نقاشی ندارم؛ گاهی شعر هم می گویم از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
امتیاز نقاشی در مقایسه با کارهای نمایشی این است که آدم خودش با خودش قرار می گذارد و انجام کار خیلی منوط به هماهنگی با گروه نیست.