تقریباً هیچ، دستاورد حوضه آبریز مرزی شرق از بارش های سال آبی جاری!

مطلب و یا خبر تقریباً هیچ، دستاورد حوضه آبریز مرزی شرق از بارش های سال آبی جاری! از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
مدتی است، سخن گفتن از شرایط بسیار بحرانی منابع آب و نیز کاهش چشمگیر بارش ها در بیشتر نقاط جغرافیایی کشور فراگیر شده و کمتر ی را می توان یافت که به این خطر بزرگ واقف نباشد؛ خطری که مراجعه به آمار دقیق…

آخرین جستجو ها