خودداری چین از تضمین ید نفت ایران

مطلب و یا خبر خودداری چین از تضمین ید نفت ایران از سایت ویستا به همراه لینک مرجع آن بازنشر شده است و مسئولیت مطالب درج شده بر عهده نگارنده آن میباشد.
با وج از توافق هسته ای با ایران، دوشنبه هفته جاری، محمدجواد ظریف، خارجه ایران، برای رایزنی با چین برای تضمین منافع ایران از حفظ راهی چین شد.